Kajakleder i södra Piteå skärgård

Vi har tagit fram 22 kajakleder i Piteå skärgård. Dessutom finns 16 isättningsplatser.
Lederna är under utveckling digitalt.

Förklaringar till lederna

Lederna är ej markerade i landskapet, utan ledbeskrivning och lämplig karta (analog elkler digital) behövs för att följa lederna.

Längd anges ungefärligt kortaste vägen utan hänsyn till sidoutflykter, strandhugg etc. enligt linjen på kartan. Vissa sidoutflykter anges i texten med avstånd från leden.

Tid anges ungefärligt vid ca 3 knops fart och normala/goda paddelförhållanden. Hänsyn har ej tagits för längre stopp som lunch, landutflykter etc. Timmar anges endast för kortare turer. Vid längre turer anges halv eller heldagar.
Svårighetsgrad anges enligt friluftsfrämjandets tabell för svårighetsgrad - turgradering för Kajak och Svenska kanotförbundets rekommendationer för säker paddling enligt European Paddle Pass.
Isättningsplats anges enligt numrering på särskild karta och kommer att finnas utmarkerade på platserna.
Speciella förhållanden avser exponerade lägen, sjötrafikleder etc.
Sevärdheter anger besöksmål på öar m.m.
Rastplatser anger lämpliga landstigningsplatser och campingplatser.
Karta anger vilket kartblad som behövs för leden.

Svårighetsgradering av paddelled

De flesta paddelolyckorna sker på grund av att man missbedömt sin egen förmåga eller farorna i miljön - väder och vattenförhållanden. Detta verktyg hjälper dig att paddla säkert genom att underlätta din bedömning av din paddelrutt.

Rekommendationer om kunskap och utrustning enligt Svenska kanotförbundet och European Paddle Pass samt Friluftsfrämjandets svårighets- och turgradering.

Förutom plats och längd så påverkas paddlingen av vattentemperatur, väder, vågor och avstånd till land. Detta är extra viktigt i Bottenvikens skärgård som har både kallt vatten och exponerad skärgård med ofta stora överfarter över fjärdar.
Ringa in väntade förhållanden i samband planering av tur samt kontinuerligt under turen.

Ladda ned dessa rekommendationer här >>

Allemansrätten
Som paddlare följer du självklart allemansrätten med grundregeln att inte störa och inte förstöra. Under vår och sommar tar du extra hänsyn till häckande fåglar och undviker att komma nära andkullar. Då får gå iland på annans mark och bryggor förutom privat tomt, och får tälta en natt där du inte stör. Eldning bara på färdiggjorda eldstäder när inte eldförbud råder. Det är tillåtet att fritt fiska i havet med fiskespön. Visa hänsyn till båttrafiken genom att inte paddla i farleden, och korsa farleden alltid vinkelrätt
 

Kajakleder i Luleå skärgård >>

För mer information,
kontaka oss:

Vädjan till paddlaren

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter Er, I gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1917

Led 1 Piteå södra Jävre - Pite Rönnskär

Paddla över länsgränsen till Piteå södra outpost

Denna tur är en avancerad tvådagarstur som inte lämplar sig för oerfarna paddlare. Du börjar i det intressanta Jävre by med många sevärdheter som Skagfs fyr, arkeologstigen, turistcentra och Beas rökeri och hamncafé vid småbåtshamnen.
Från jävre paddlar du söderut längs kusten som är ganske tätt bebott ned till Sandholmen. Inne i viken finns en gästhamn och här ligger en lotsstation med lotbåtar till sjöfarttrafiken in till Piteå hamnar. Förbi Hällskatan kommer du ner mot Bergön där du kan välja att paddla en yttre mer exponerad väg genom sundet till Jävre Sanön. På den ön finns flera fornfynd och labyrinter och en stig från Ljusörudden, där det finns en labyrint tar dig in ett gammalt fiskeläger.
Den inre vägen tar dig förbi Nördjävrebodarna och bredviken med fiskeodlingar.
Båda rutterna möts i södra Bursfjärden strax innan du kommer fram till Jävrebodarnas fiskecamp med stugor, restaurant och fiskodling där du kan dra upp din egen fisk till lunch eller middagen.
 Från fiskecampen rundar du Notnäsudden på vars höjd åtskilliga fornminnen kan utforskas.

Du oasserar Gubbholmen, Näsudden, Blåbärsholmen och Krabbgrundet med fornlämning av ett gammalt fiskeläger, innan du kommer till Rönnskär. Här gör du ett stopp inne i småbåtshamnen för att utforska fiskelägret, fyren och kanske bo på vandrarhemmet.  Ute på kyrkudden står ett fint litet kapell och stort sjömärke.
Om  havet tillåter är det en fin 6 km tur att runde Pite Rönnskär, - håll söder om Petterssongrundet då dess norra del är torrlagd.
En kortare dagsturvarian är att börja paddla vid Kännbäcks småbåtshamn och paddla de 5 km ut till Rönnskär med en längre överfart till Sikören, alternativt ta omvägen förbi Långrevudden över till Blåbärsholmen.

OM LEDEN:
Längd: ca 43 km, Från  (orange) Kinnbäck 5,3 km
Tid: 2 dagar (övernatting Pite Rännskär)
Svårighetsgrad: 4-5
Speciella förhållanden: Exponerade överfarter mellan öarna vid sydliga vindar. Du möter ofta hög sjögång kring Pite Rönnskär.
Sevärdheter: Jävre hamn med Jävre fyr, och gamla sjöbodar. På andra sidan E4 finns en turistinformation med 50-talsmuseum, en restaurang och bensinmack med butik. I Jävre finns även Jävregården för genuint boende. Från Jävre utgår även Arkeologstigen upp på Högberget med järnålderslämningar i from av rösen, m.m. Sansholmens gästhamn med lotsbåtstation, Jävrebodarnas fiskecamp med museum, restaurang, fiske m.m., Pite Rönnskär med vandrarhem, fyr, skärgårdskapell och fiskeläger.
Rastplatser: Sandholmsvikens gästhamn, Jävrebodarnas fiskecamp, Pite Rönnskär gästhamn.
Avstånd. Jävre hamn-Sandholmen 3,6 km, Sandholmen -Bergön 3,3 km. Bergsön inre leden - Rönnskär 8,7 km, Yttre leden runt Bergön 9,9 km, Rönnskär runt 6 km, Rönnskär - Kinnbäck 5,3 km
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 23L NV och 23L NO.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 1 Jävre

Ta av vid Jävre södra avfart (vid fyren) från E4, 23 km söder om Piteå. Sväng vänster över bron över E4 i rondellen vid bensinmacken och därefter vänster igen ned mot småbåtshamnen. Här finns bra parkeringsplatser och kajakerna kan sättas i vid båtrampen. Härifrån når du Piteå Södra Skärgård.
Position: N7240211, E804726

Led 2 Jävre - Stenskär

Paddling längs Pitälvsåsen

Detta är nog en av Piteå Skärgårds vackraste men också mer utmanande kajakleder. Du börjar turen i den skyddade Jävrehamnen, där Jävreån har sitt utflöde. Under våren och försommaren är det så bra fart på ån att du kan testa dina paddelfärdigheter i den strida strömmen. Vid hamnen står en av landets äldsta fyrar, Skags fyr (1871-1957) hitflyttad 1971 från Örnsköldsvik, vittnades om att i Jävre har det byggts 27 kassunfyrar mellan 1957-1986. Besök även arkeologstigen upp på Högberget bakom Jävrebyn med Norrbottens största gravfält och offersten från järn- och bronsåldern, och en labyrint på toppen (från 1200-talet).

Du börjar paddlingen längs med norra stranden av Jävrefjärden där du snart möter det öppna havets vågor och dyningar, speciellt vid sydlig vind. Från Jävrehatten gör du din första överfart (1 km) till Stor-Ledskäret. Vid Lill-Ledskäret med sin vackra fyr, kan du vila i en skyddad vik mellan öarna. Båda öarna ingår i ett naturreservat och här är det ett utmärkt fiske efter harr.

Därefter kommer den mest krävande överfarten (1,5 km) till Jävreholmen som du kan följa norrut eller söderut beroende på vindarna. Här finns en fin sandstrand på nordvästsidan, lämplig för rast eller camping. Uppe på Vithällans höd finns flera fornlämningar med tomtningar från gamla fiskeläger.

Överfarten till Stenskär (ca 700 m) är oftast relativt skyddad då öarna skapar en lagunliknande vik emellan dem. Hela Stenskär är ett naturreservat och ett fantastiskt besöksmål med sin hedmarksliknande åsrygg mot nordväst, fiskeläger med labyrinter, klapperstensfält, km-lång sandstrand på sydsidan, sanddyner m.m. Lagunen är populär för bad, här finns bastu, toalett och grillplatser. Vid stenskärs fiskeläger finns flera vackra labyrinter under tornet och en fin kompassros.
Mellersta Stenskär er ett facinerande sanddyn och hedlandskap och på den östra sidan en fantastisk km lång sandstrand som ger associationer till medelhavet. Den nodliga armen på Stenskär är en del av en rullstensås som ger upphov upp till ett pärlband av öar i Bondöfjärden upp mot Pite havsbad. På sudsudan av Stenskärsarmen finns ett fantastiskt fint km långt klapperstensfält som vackert illustrerar strandlinjer under landhöjningen. Den 2,7 km långa vandrinen från båtbryggan runt Stenskärs arm är väl värt besväret. Vid båtbryggan finns fina grillplatser, bastu, vedbod och torrtoaletter. är finns fina platser för tältning.

Vid bra vindförhållanden kan du följa Stenskär runt den södra vägen upp mot de öar som sticker upp längs Piteååsen norrut förbi Stor- och Lillhörunan som båda är fågelskyddsområden (med landstigningsförbud 1/5 till 31/7 och 200 m skyddszon), vidare förbi den karga Stor-Sandskäret hela vägen till Sandskärsgrundet med en båk på ön. Öarna är mycket speciella till sin karaktär med rikt fågelliv. På våren och försommaren bör du undvika landstigning på även de icke skyddade öarna pga. av häckande fåglar (bl.a. grågås).

OM LEDEN:
Längd: ca 38 km
Tid: 2 dagar
Svårighetsgrad: 4
Speciella förhållanden: Exponerade överfarter mellan öarna vid sydliga vindar. Du möter ofta hög sjögång vid överfarten mellan Stor-Leskäret och Jävreholmen.
Sevärdheter: Jävre hamn med Jävre fyr, och gamla sjöbodar. På andra sidan E4 finns en turistinformation med 50-talsmuseum, en restaurang och bensinmack med butik. I Jävre finns även Jävregården för genuint boende. Från Jävre utgår även Arkeologstigen upp på Högberget med järnålderslämningar i from av rösen, m.m. Leskärs fyr och naturreservat, Jävreholmen med fornlämningar i form av tomtningar innanför Rövarudden, Stenskärs naturreservat med sanddyner, labyrint, fiskestugor och speciell natur, båken på Sandskärsgrund, fågellivet på öarna.
Rastplatser: Lill-Leskäret med grillplasts, NV Jävreholmen med sandstrand (övernattning), Stenskärs gästhamn (grillplats, toaletter, infotavla)
Avstånd: Jävre Ledskär rastplats 6,3 km, Leskär - Jävreholmen 1,4 km, Svartudden, Jävreholmen nora vägen - Stenskär fiskeläger 6 km, Jävre fiskeläger Lillhörun 4 km, Lillhörin - StorSandskäret 2,5 km, Stenskärs norra udde -Sanskärsgrundet t.o.r. 11 km, Stenskär runt 6 km, Jävreholmen runt 8 km.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 23L NV och 23L NO.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 1 Jävre

Ta av vid Jävre södra avfart (vid fyren) från E4, 23 km söder om Piteå. Sväng vänster över bron över E4 i rondellen vid bensinmacken och därefter vänster igen ned mot småbåtshamnen. Här finns bra parkeringsplatser och kajakerna kan sättas i vid båtrampen. Härifrån når du Piteå Södra Skärgård.
Position: N7240211, E804726

Led 3 Pitsund - Jävre

Paddling från älv till hav.

Turen kan även paddlas Jävre – Pitsund, och vidare upp längs älven till Piteå stad (ca 9 km).

Du börjar turen i den skyddade Piteälven, här du bör se upp för all båttrafik, speciellt stora fartyg. Isättning vid gamla färjeläget strax norr om Pitsundsbron. När du paddlar under bron passerar du Piteå s isbrytare isbrytare som vintertid tar turister ut på isturer.

När du lämnar stenkistorna vid älvens mynning exponeras du för det öppna havet som vid sydliga vindar kan innebära hög sjögång. Om du paddlar nära stranden slipper du de värsta vågorna och vinden. Bakom stenarmen till vänster har du Piteå Havsbad som kan vara värt en avstickare.

Du följer sedan kusten från Högsböle söderut längs otaliga vackra sommarstugor. På vägen ner passerar du några småöar såsom Renörnarna med fornlämningar, badstrand och där dyklarklubben har sin anläggning. Vidare förbi Hamnviksgrund och Jävrehäll som är rika fågelöar som du bör undvika under häckningstid.

Efter Jävre-Brännlands stugområde kan du göra ett strandhugg vid Kalixudden nedanför Junäsberget för en kort (750 m) bestigning av berget. Från berget har du en vidsträckt utsikt över Piteås södra skärgård.

Från Kalixudden och Junässkatan fortsätter du ner till Jävrehatten som håller fornlämningar i form av fiskelägerlämningar,  och sedan viker du in i Jävrefjärden västerut in mot Jävre hamn. På bokmyrberget i skogen 700m bakom Bunäsviken finns några järnåldersgravar där det unika jävresmycket hittades i en grav, som visade att människorna här hade handel med Sibirien på 500-talet

Vid Jävre hamn kan du besöka Jävre fyrtorn, en gammal Skagsfyr som skänktes till Jävre 1971. Bakom Jävre reser sig Höberget som du lätt (1,5 km stig) når från Jävre turistbyrå, i sig en sevärdhet i form av ett 50-talsmuseum. Från Höberget har du en fantastisk utsikt över skärgårdslandskapet och här finns en labyrint och stenröse. Via arkeologstigen ned (ca 2 km) från berget hittar du ytterligare spännande och uppskyltade fornlämningar från brons- och järnåldern.

OM LEDEN:
Längd:
ca 18 km enkel väg
Tid: 3-4 timmar
Svårighetsgrad: 3-4 beroende på vindförhållanden
Speciella förhållanden: Exponerad paddling vid sydlig-östlig vind. Vältrafikerad båtled genom Piteälven.
Sevärdheter: Piteälvens utlopp, Piteå Havsbads isbrytare, Piteå Havsbad, sommarstugor längs ”Guldkusten”, Fiskelägerlämningar på Jävrehatten, Jävre gästhamn med Jävre fyr.
Rastplatser: Piteå Havsbad, Renörarna, Småbåtshamn vid Hamnviken-Brännland, Badplatsen vid Bunäsviken, Jävre gästhamn (toaletter, grillplats, besöksfyr, turistinformation, 50-tals museum, arkeologstig).
Avstånd: Färjelägret, Pitsund - Stenarmarna Pitsund 1,8 km,  Färjelägret, Pitsund - Pite havsbad 2,9 km. Stenarmarna - Småskärsudden 3,3 km, Småskärsudden - Brännlandets småbåtshamn 4,6 km, Brännlandets småbåtshamn - Jävrehattens sydspets 3,8 km, Jävrehatten - Jävre småbåtshamn 4,6 km.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 23L NV.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 2 Pitsund

Ta av från E4 ca 2 mil söder om Piteå och följ väg 506 mot Piteå Havsbad, över Piteälven (Pitsund) och fram till korsningen vid Piteå Havsbad. Från centrala Piteå följ Timmerleden förbi rondellen ut mot Piteå Havsbad ca 5 km. Ta till höger (vänster från E4 hållet) vid korsningen till Piteå. Passera gamla Pitsundsvägen och ta in till höger på den mindre asfaltvägen snett bakom Pitsundsvägen tills du kommer ned till färjelägret där vägen slutar. Här finns en bra parkering och fin sandstrand för isättning i Piteälven strax norr om Pitsundsbron. Du kan även köra Pitsundsvägen ner mot färjekägret där det finns en liten sandrand för isättning.
Position: södra färjelägret N7250227, E804161; norra färjelägret N7250343, E804029

Led 4 Pitsund - Tallskäret

Upptäck Piteås revelöar

Du börjar turen i den skyddade Piteälven i Pitsund, och ute vid havet viker du in och följer sandstranden längs Piteå Havsbad fram till halvön Klubben. Här viker du av söderut mot ön Huvan som ligger inom Bondöfjärdens naturreservat.

På våren och försommaren bör du vara försiktig med landstigning på öns södra sida för häckande fågel, bl.a. kanadagås. Härifrån är den en kort bit till den fantastiska sandreveln på Lill-Sandskäret. Ett besök på denna fantastiska ö är ett måste med vidunderlig utsikt över Piteå Havsbad i nordväst, Haraholmshamnen i nordost och Bondöfjärden och det öppna havet i söder. Ön har en eldstad upptill med möjlighet att tälta.

Härifrån fortsätter du söderut mot Tallskärsgrund med en kortare revel och vidare till det tät skogsbevuxna Tallskäret med fin sandstrand. Du tar dig samma väg tillbaka till Pitsund. Från Huvan och vidare längs öarna kan det vara exponerat för höga vågor vid sydlig vind.

OM LEDEN:
Längd: ca 15 km
Tid: 3 timmar
Svårighetsgrad: 3 -4 (vid blåst och sjögång)
Isättningsplats: 2 Pitsund
Speciella förhållanden: Exponerad paddling vid sydlig-östlig vind. Vältrafikerad båtled genom Piteälven.
Sevärdheter: Piteälvens utlopp, Piteå Havsbads isbrytare, Piteå Havsbad, sandreveln på Lill-Sandskäret, Fiskelägeslämning på Lill-Sandskäret, Sandreveln på Tallskärsgrund, Fiskelägeslämning på Tallskäret,
Rastplatser: Piteå Havsbad, Lillsandskäret med grillplasts, sandstrand på Tallskäret.
Avstånd: Färjelägret, Pitsund - Pite havsbad 2,6 km, Färjelägret, Pitsund - Huvan 3,9 km, Huvan -Lillsandskäret 1,7 km, Lillsanskäret - Klinten 950m, Klinten Tallskäret 760 m.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 23L NV.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 2 Pitsund

Ta av från E4 ca 2 mil söder om Piteå och följ väg 506 mot Piteå Havsbad, över Piteälven (Pitsund) och fram till korsningen vid Piteå Havsbad. Från centrala Piteå följ Timmerleden förbi rondellen ut mot Piteå Havsbad ca 5 km. Ta till höger (vänster från E4 hållet) vid korsningen till Piteå. Passera gamla Pitsundsvägen och ta in till höger på den mindre asfaltvägen snett bakom Pitsundsvägen tills du kommer ned till färjelägret där vägen slutar. Här finns en bra parkering och fin sandstrand för isättning i Piteälven strax norr om Pitsundsbron. Du kan även köra Pitsundsvägen ner mot färjekägret där det finns en liten sandrand för isättning.
Position: södra färjelägret N7250227, E804161; norra färjelägret N7250343, E804029

Led 5 Bondön runt

Turen runt vindarnas ö.

Turen börjar vid Bondökanalens södra del, där det finns en flytbrygga att sjösätta. Annars går det att sjösätta i småbåtshamnen vid Bondön. Från bondön fortsätter du söderut. Efter Mössviken paserar du ett ståtligt Laxfiskaregård på Bondön, och passerar Rövarskärsviken vidare till  Trebröderuddarna.

Härifrån kan du göra en avstickare till Medgrundet och Medgrundsrevet i Bondöfjärdens naturreservat. Här utanför går den stora sjöfartsleden till Haraholmens djuphamn. Du fortsätter sedan sydost förbi Storviksudden ner mot Bondöudden och Bondöns sydligaste spets. Stranden är väldigt stenig så se upp om du paddlar strandnära.

Vid Bondöns södra udde är det ofta hög sjö eftersom utanför ligger hela Bottenviken, och utandör Desgerstensgrundet är den ökända Degerstensbåtleden, där sjön nästan alltid går hög.

Om du vill göra en längre tur (ca 22 km extra, dvs. en heldag, med exponerad paddling) kan du härifrån vika av längs småöarna och reven  ned mot Bondökallarna (Obs fågelskyddsområden) med sin karakteristiska svartvita båk och ett mysigt litet fiskeläger. Här är du verkligen i det yttersta skärgårdsbandet.

Annars viker du nu norrut  vid Bondöudden och paddlar norrut på Bondöns norrsida förbi hundgrundet till Båstakallen, där 14 stora vindraftverk reser sig över skogen. 

Vid Fiskartorpet finns några pittoreska gamla fiskarstugor. Härifrån fortsätter du nordväst upp till Klingergrundet och Bondöns nordligaste punkt, Svinörudden. Här bör du göra ett strandhugg och besöka den urskogsliknande skogen på udden. Innanför ligger Kolaviken som är en fin fågelplats för både häckande och rastande fåglar. Via Kråkholmen kommer du sedan tillbaka Bondökanalen.

OM LEDEN:
Längd: ca 18 km, Bondökallarna ytterligare 22 km
Tid: 4-5 timmar
Svårighetsgrad: 4-5 beroende på vindförhållanden
Isättningsplats: Bondökanalen
Speciella förhållanden: Exponerad paddling vid sydlig-östlig vind. Vildmarkspaddling.
Sevärdheter: Bondöns vildmarkskaraktär, Bondöns vindkraftverk,fiskestugorna vid Fiskartorpet, Bondöudden.
Rastplatser: Få rastplatser på grund av Bondöns vildmarkskaraktär.
Avstånd: Bondökanalen - Medgrundet 3,3 km, Bondökanalen - Storviksudden 4,3 km, Storviksudden - Bondöudden 3,7 km, Bondöudden - Hundgrundet 3 km, Hundgrundet -  Bålstakallen, Fiskartorpen 1,7 km, Fiskartorpen - Svinöruden 2,3 km, Svinörudden - Bondökanalen 1.6 km 
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 23L NV, 23L NO.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 3 Bondökanalen

Följ väg 506 från Piteå (mot Piteå Havsbad) från Piteå centrum. Efter ca 5 km tar du av mot Bondön och Piteå djuphamn Haraholmshamnen. Följ vägen fram förbi hamninfarten och ta in på väg mot Bondön tills du kommer till Bondökanalen. Om du kör över kanalen finns en flytbrygga vid kanalens utlopp som det går att sjösätta ifrån. Alternativt från småbåtshamnens sjösättningsramp i hamnens norra del. Position Södra isättningen N7250785, E810505; norra isättningen N7250992, E810666

Led 6 Mellerstön - Stor-Räbben

Den krävande och exotiska ytterskärgården

En av Piteå Skärgårds vackraste turer men samtidigt an av de mer krävande, eftersom det är en flerdagarstur i tuffa vatten. Du börjar turen vid Bondökanalen och följer Bondöns norrsida söderut förbi vindkraftverken ner till Fiskartorpet. Härifrån har du en krävande överfart över Mellerstöndraget (ca 2,5 km) till Tjockudden vid  Mellerstöns sydsida som du sedan följer antingen norrut eller söderut. 

Söderut är det långgrunt men stenigt, och du får behaglig paddling ner till Mellerstöns södra spets. Det finns få bra landsningsplatser med sandstrand, men det går att landa om inte sjön ligger på. I Yttre Skitoviken kan du få lä för en landstigning.
Det finns finns stor risk risk för exponerad paddling i hög sjö vid sydlig vind, och våghöjden blir högre ju längre ut mot Stor-Räbben du kommer. Från Mellerstöns sydliga spets Skitoudden är det grunt vatten över till Lillräbben och i sundet mellan öarna brukar det vara mycket sjöfågel.  Vid Lillräbben kommer du strax till viken Gammelhamnen. Om du gör ett stopp här och vandrar upp 170 meter kommer du till fornlämningen Gammelhamnen som är ett gammalt fiskeläger. Det går även en stig på 2,4 km genom hela Lillräbben  från norra udden ner till Åludden om du vill sträcka på benen. Följ nu Lill-Räbben söderut förbi Salsudden till den långa udden Hyndan. Se upp för bränningar och stenar ytterst på udden.

Sedan kommer du in mot Stor-Räbben och dess lagunliknande skyddade gästhamn. Här bör du göra ett strandhugg i den pittoreska fiskebyn och vandra upp förbi husgrunder från forntida säljägare och fiskare upp mot den svarta båken med en fantastisk utsikt över Piteå ytterskärgård.
På östsidan om ön finns ett lodrätt klippblock med inhuggna vattenståndsmärken från 1750 till 1884. Utanför klipporna fiskar gärna de vackra tobisgrisslorna. Ön och Lill-Räbben ingår i ett naturreservat. På Olsvenskallen och Norra Bondökallen som också ingår i reservatet häckar bl.a. ejder och tordmule och från Olsvenska kan du vid lungt väder höra de ylande sälarna från sälskyddsområdet (här råder landstigningsförbud 1/5 till 31/7).  Vid landkallen över till fiskelägret Svarhällan finns fin sandstrand om du vill bada, och vid båtbryggan på Stor-Räbben finns en hyrstuga, utedass och fina eldstäder för matlagning. En bra plats att campa.

Vid bra vindförhållanden kan du paddla runt Stor-Räbben med dess fantastiska klippor och dess ökända östra spets där sjön ofta går mycket hög. Lättare är kanske då att bära över kajaken vid Svarthällan till nordsidan. Du paddlar nu Lillräbbens steniga nordsida tillbaka till Mellerstön vid Hamngrundviken och följer öns nordkust förbi Säludden, Stormskataudden och Tyskärsudden innan du kommer till denskyddade och populära Stenbergsviken (Djupgrundsviken) med uthyrningsstuga, bastu, grillplatser och gästbryggan. Längst in i ett skogbry finns s en fun glänta för camping.  Härifrån går det fina stigar in på ön för att utforska dess skogar som på sensommaren och hösten blir rika på bär och svamp.

När du passerat Orrudden som är Mellerstöns nordliga udde, passerar du en fin sandstrand i Klubbviken som inbjuder till bad. Längre västerut rundar du Mellerstöklubben med likaså sin sandstrand p västsidan. Gär står även gamla fina ens-skyltar som inspirerat både konstnärer och Guide Natura´s logga. Härifrån paddlar du söderut till Tjockudden och korsar tillbaka till Hundgrundet på Bondön och tillbaka norrut till Bondökanalen.

En avstickare (6 km) kan vara norrut i Vargödraget till öarna i Vargödragets naturreservat Klingergrundet, Klingergrundsrevet, Storstenrevet och Lill-Rönneskär (OBS! Fågelskyddsområde med landstigningsförbud 1/5 – 31/7). 

OM LEDEN:
Längd: ca 39 km
Tid: 2 dagar
Svårighetsgrad: 4-5, beroende på vindförhållandena
Isättningsplats: Bondökanalen
Speciella förhållanden: Exponerad paddling vid överfarter vid sydlig-östlig vind.
Sevärdheter: Grunda fågelrika vattnen mellan Mellerstön och Räbbenöarna, Stor-Räbben fiskeby, fornlämningar och båk, Mellerstöns vildmarkskaraktär med häckande Havsörn i området.
Rastplatser: Stor-Räbbens gästhamn med toaletter, Stenbergsviken på Mellerstön med gästbrygga med grillplats och toaletter, i övrigt vildmarkspaddling med få landningsplatser.
Avstånd: Bondökanalen - Hundgrundet 5,4 km, överfarten Hundgrundet - Tjockudden 1,4 km, Hundgrundet - Skitoudden 5,7 km, Skitoudden - Gammelhamnen 1,4 km, Gammelhamnen - Hyndans spets 2,1 km, Hyndan - Stor-Räbbens gästhamn 1,3 km, Stor-Räbbens Gästhamn - Svarthällan nordsida (runt Stor-Räbben) 2,5 km, Svarthällan - Hamngrundviken 3,4 km, Hamngrundviken - Stenbergsviken 4,9 km, Stenbergsviken Mellerstöklubben 2,4 km, Mellerstöklubben - Tjockudden 1,6 km
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 23L NV, 23L NO, 24L SO.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 3 Bondökanalen

Följ väg 506 från Piteå (mot Piteå Havsbad) från Piteå centrum. Efter ca 5 km tar du av mot Bondön och Piteå djuphamn Haraholmshamnen. Följ vägen fram förbi hamninfarten och ta in på väg mot Bondön tills du kommer till Bondökanalen. Om du kör över kanalen finns en flytbrygga vid kanalens utlopp som det går att sjösätta ifrån. Alternativt från småbåtshamnens sjösättningsramp i hamnens norra del. Position Södra isättningen N7250785, E810505; norra isättningen N7250992, E810666

Led 7 Inrefjärden runt

Utforska Piteås industrihistoria

Piteås mest intressanta kajakled där natur och kulturhistoria på ett intressant sätt möter det moderna och norra Europas största träindustri.

Från Södra hamn eller via Piteå kanal från Norra hamn paddlar du Sörfjärdens nordsida förbi Södra hamns och Västra Kajens gästhamn och camping och de fina sjöbodarna. I en av sjöbodarna finns Piteå båtmuseum väl värt att besöka, och bredvid Piteå Kajakcenter by Guide Natura. 

Du kommer därefter ut till udden utanför Kappa Kraftliners pappersbruk. Här är det grunt vatten och utanför varmvattenutsläppet ligger det ofta mycket sjöfågel och i de grunda vattnen ligger gäddorna och annan fisk.

Förbi pappersbruket kommer du upp mot Degerängen och E4-bron där du har en fantastisk vy över Svensbyfjärden inramad av ”Pitealperna”, de många småbergen i Pitebygdens. Den vackra cykelbron ”Öholmabron” (namngiven efter öholma festplats) ramar in sundet. Killingholmen är till stora delar konstgjord och om du paddlar upp under E4 kan du ta en paddelbar vägtrumma in i en liten sjö med vidare förbindelser till Bullerviken vid Bergsviken. Du kan från den lilla dammens södra sida ta ytterligare en paddelbar vägtrumma tillbaka till Innerfjärden och kommer då ut intill Storfors småbåtshamn. Här möter du nu Sveriges längsta spinkkaj (3 km) uppbyggd av spinkved, spillved från Storforsens alla sågverk.

Runt den första fyrkantiga spinkvedsholmen kommer du in i Mastviken där tidigare ett skeppsvarv låg. Strax söderut ligger Fyrkantsön helt konstgjord av spinkved och barlast från båtarna som tidigare var timmerupplag och lastkaj.

Förbi Storfors nya marina kommer du till Tingsholmen. Paddla runt holmen och stig iland vid en grillplats inne i viken. Här finns ytterligare lämningar från sågverk och om du bestiger det lilla berget på udden kommer du till den plats där det lång tillbaka hölls tingsrätt och dommarna verkställdes på Fingermansholmen. Vidare söderut vid den lilla ön Grytan och på fastlandsudden finns det fina sandstränder.

Den stora Hortlaxviken är grund, och i dess norra del rik på sjöväxter. Om du paddlar in kanalen till Avabäcken i nordvästra delen kan du träffa på bäver. Hortlaxvikens södra del är en lång sandstrand med massa lämningar från industriepoken och sandbotten är täckt med spinkved och timmerstockar. 

Vid sandholmens norra del finns en del intressanta lämningar. Paddla över djupsundet till Fingermanholmen och runda ön som är rik på lämningar från sågverksepoken. Ön har fina sandstränder på syd och nordsidan. På nordöstsidan finns en populär sandstrand med grillplatser och en toalett. Ön har fina vandringsstigar värda att utforska.

Från Fingermanholmen paddlar du norrut förbi Furunäsets företagsby, vars ståtliga byggnad tidigare var norra Sveriges största mentalsjukhus. Efter Klubbgärdet kommer du till Lövholmens sågverk som du rundar tillbaka in mot Sörfjärden och Piteå centrum.   
OM LEDEN:
Längd:
ca 18 km
Tid: 4-5 timmar
Svårighetsgrad: 2-3
Isättningsplats: 14 Södra Hamn,  5 Munksunds småbåtshamn, 6 Klubbgärdets småbåtshamn
Speciella förhållanden: Se upp för uppstickande timmerstockar, och båtar när du passerar leder.
Sevärdheter: Västra Kajen, Båtmuseet, Kulturlämningar från sågverksindustri, Tingsholmen, Fingermanholmen, Furunäset, dagens träindustri.
Rastplatser: Killingholmens småbåtshamn, Tingsholmen, Hortlaxvikens stränder, Fingermansholmen, Furunäset.
Avstånd: Västra Kajen - E4 bron 2,9 km, E4-bron-Bullerviken-Killingholmens småbåtshamn 2,8 km, Killingholmen -Tingsholmen 2,9 km, Tingsholmen - Fingermnholmen 3km, Fingermanholmen runt 3,6 km, Fingermansholmens strand - Västra kajen, 3,5 km
arta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 24L SV.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 14 Västra kajen

Från Timmerleden tar du vid trafikljusen vid Coop in på Kolungsvägen och direkt in på Sjöbodegränd on mot Västra Kajakens Camping och småbåtshamn. Fortsätt vägen rakt fram förbi Båtmuseet och Piteå Kajakcenter by Guide Natura till vändplan. Här finns en isättningsramp i betong och flytbryggor. För korttidsparkering går det att stå vid vändplan eller vid båtmuseet (hindra inte husbilar vid campingen) eller för längre parkering, parkera vid infarten till Sjöbodegrändvägen.  Från isättningsplatsen når du Inre Fjärden av Piteälven och via kanalen Nördfjärden.
Position: N7258769, E800872

Isättningsplats 5 Munksund

Följ väg 506 mot Pite Havsbad. Ta av till höger vid avfarten mot SCA och följ Viaduktvägen. Sväng vänster efter järnvägsviadukten in på Vaktstugevägen och fortsätt in på Måsvägen fram till småbåtshamnen. Hamnen ligger mitt emot Fingermansholmen och har bra isättningsplatser med båtramp och längre ut en badplats med sandstrand. Längre norr ut finns Furunäsets småbåtshamn med möjlighet till isättning. Härifrån når du Piteälven och Inre Fjärden norrut och Ytterfjärden söderut. 
Position:  N7255936, E801791

Isättningsplats 6 Klubbgärdet

Ta in på Furunäsvägen vid Strömsborg från Timmerleden i centrala Piteå. Följ Furunäsvägen genom Klubbgärdet fram till Laxstigen som du följer ned mot Inre fjärden och småbåtshamnen. Här finns parkeringsmöjligheter och isättningsramp. Till höger om hamnen finns en sand/grusstrand för lätt isättning. Härifrån når du Piteälven och Inre Fjärden.
Position: N7257241, E801876

Led 8 Paddla i träindustrins spår

En tidsresa från dåtid till nutid.

Denna stadsnära paddelturen startar du vid Västra Kajen och tar dig på en kulturhistorisk resa i träindustrins spår i Piteå. Du börjar vid kajakinsättningen vid Västra Kajen och paddlar ut i Piteälven och Inrefjärden norrut. Till vänster har du Smurfit Kappa papperindustriområde (tillträdesförbud), och ganska snart passerar du ett varmvattenutsläpp med över 30 graders vatten som ofta drar till sig sjöfågel och fisk och skapar en stämningsfull dimma av vattenångan. Du passerar några vassruggar och rundar udden på industriområdet och tar sikte på Piteås egna ”Golden Gate”, Öholmabron (från 1996) som är gång och cykelbro över Bergvikssundet mellan Bergvik och Degerängen, Bronamnet kommer av ön Öholma som tidigare hade Piteås egna festplatsen med dansbana 1948-1968. Du fortsätter in under även E4 bron och blickar nu norrut in i Svensbyfjärden inramad av ”Pitealperna”, småbergen i Pitebydgden.
 
Strax efter bron paddlar du förbi stenfundamenten från den gamla Bergviksbron (1936-1070) in till vänster in i en vägtunnel under väg 373 in i en lugn insjö vid Bergsviken. Här kan du fortsätta in till vänster in i Bullerviken. Tillbaka i insjön under Flakaberget paddlar du in i södra delen där du hittar en ny vägtrumma under E4an till en liten dam på den delvis konstgjorda ön Killingholmen. Du passerar under en liten cykelbro innan du kommer ut i Inre fjärden igen. Till höger har du nu Storfors småbåtshamn. Här börjar Sveriges längsta spinkkaj (7 km). Spink är restprodukter (timmerkanter) från sågverken som buntades ihop tillsammans med sten och sänktes ned i vattnet.
 
Efter hamnen kommer du till den första fyrkantiga konstruktionen Ballastholmen uppbyggd av spinkved och ballast och därefter kommer du in i Mastviken, där låg tidigare Norrlands första storvarv (1830-1865) Prins Carls Varv där ett 40-tal segelfartyg byggdes. Efter Mastviken kommer du till Fyrkantsön, som tidigare var ett timmerupplag och lastkaj. Ön är byggd av spinkbuntar och barlast från båtarna och nu helt igenvuxen. Du kan kliva iland på det sydvästra hörnet och på den nordöstra delen finns en eldstad och vindskydd. Du kan paddla den smala kanalen mellan Fyrkantsön och fastlandet där det ännu finns ett virkesupplag och resterna av en gammal kaj, och härifrån ser du över till Storfors varv & marina. På nordöstra hörnet av Fyrkantsön finns en gul skylt och en bit utanför skylten ligger båtvraket S/S Munksund 5 på 10 m djup som sjönk här 1964. Båten byggd 1910 och gick som timmerbogserbåt i älven. Timmerflottningen i älven upphörde 1970, men än kan du se timmerstrockar som sticker upp från botten och lämningar från flottningen. Från Fyrkantsön tar du sikte tillbaka till Västra Kajen och paddlar över Inre fjärden.
OM LEDEN:
Turens längd: ca 7 km med utflykter in i vikarna 7 km raka vägen runt.
Tid: i lugnt tempo ca 3 timmar 
Svårighetsgrad: 2- 3
Isättningsplats: Västra Kajen
Speciella förhållanden: Inre fjärden kan blåsa upp en rejäl sjöbris. Korsa inte fjärden i hård vind om du inte är väldigt duktig paddlare.
Sevärdheter: Kappas pappersbruk, Kollingholmen,Bullerviken, Öholmabron, Mastviken, Fyrkantsholmen
Rastplatser: Få landstugningsplatser, du kan gå iland vis Storfors småbårshamn och på Fyrkantsön.
Avstånd: V. Kajen - E4-bron 2,5km, E4-bron Bullerviken 1km, Bullerviken - Småbåtshamn 1 km, Småbåtshamn - Fyrkkantsön 0,5 km, Fyrkantsön - Västra Kajen 2 km. 

Lägg till din egen HTML-kod här.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 14 Västra Kajen

Från Timmerleden tar du vid trafikljusen vid Coop in på Kolungsvägen och direkt in på Sjöbodegränd on mot Västra Kajakens Camping och småbåtshamn. Fortsätt vägen rakt fram förbi Båtmuseet och Piteå Kajakcenter by Guide Natura till vändplan. Här finns en isättningsramp i betong och flytbryggor. För korttidsparkering går det att stå vid vändplan eller vid båtmuseet (hindra inte husbilar vid campingen) eller för längre parkering, parkera vid infarten till Sjöbodegrändvägen.  Från isättningsplatsen når du Inre Fjärden av Piteälven och via kanalen Nördfjärden.
Position: N7258769, E800872

Led 9 Fingermanholmen runt

Denna stadsnära paddeltur till Inre Fjärdens populäraste utflyktsmål Fingermanholmen, börjar du vid Västra Kajens kajakinsättning. Du börjar paddla söderut med att korsa farleden (se upp för båtar) över till Lövholmens sågverk och följer kanten runt industriområdet (landstigningsförbud) och passerar resterna av en gammal kaj nedanför magasinsbyggnader. Du följer sedan stranden längs Klubbgärdets villaområde och följer Kärleksstigen som går genom ett fint skogsparti och kommer sedan till Furunäsets företagsby där det finns en liten båthamn. Här blommar på våren både blå- och vitsippor. En bra landningsplats är en liten sandstrand strax före piren. Vid Furunäset finns dem ståtliga byggnaden Furunäsets hospital från 1893, som tidigare inrymde ett mentalsjukhus, men nu är företagsby och hotell. Här finns även Heta hyttans glasblåseri värt ett besök.
Från Furunäset följer du stranden till kanalen mellan Fingermanholmen och Munksund med en fin småbåtshamn med sandig badstrand. Du kan nu välja på att paddla över till Fingermansholmen och gå iland på den populära sandstranden där det finna grillplatser och utedass, eller paddla upp till udden med båtbrygga och bastu, eller direkt fortsätta den korta kanalen till Fingermanholmens södra sida.
 
Här möts du av timmerupplag på Munksunds sågverk och längre ut SCAs pappersbruk. Du passerar nu en liten sandstrand på Fingermanholmens södra sida som ofta är fylld av drivved och ovanför finns de nya ens-skyltarna för fartygsleden in till Sanholmens Marina, där bogser bogserbåtar ligger och en lastkaj för timmerfartyg byggts. Här på södra sidan av ön låg ”Anton Wiréns varv och bogserbårssliperi” mellan 1925 och 1956 innan den flyttades över till Sandholmen där den nu ligger. Längs stränderna på södra sidan hittar du förutom drivved även andra strandfynd som järnföremål och träkonstruktioner från tidsepoken när ön var ett stort industriområde med Norrbottens första ångsåg (1858) dit timmer flottades på Piteälven. Fingermanholmen, som tidigare hette Hamnholmen hade flera industrier på ön och en linbana som 1929-1965 gick tärs över ön och vidare upp över Inrefjärden upp till en massafabrik på Skjuthamn som fraktade spån och flis från sågverket. Resterna av linbanans fundament hittar du på ön och i fjärden norr om ön.
 
När du nu paddlar norrut förbi Sandholmen på vänster sida kommer du upp till Häskoviken som har en brygga och grillplats. Här fanns 1938-1965 en barkverk och i dag syns ännu stora mängder bark och spån på udden norr om viken. Här är det värt att stanna och vandra upp för öns ås som är 30 meter över vattnet. Här uppe finns ett ökänt utsiktstorn känd i hela landet då det färdigbyggt utsikten skymdes av trädtoppar. Överallt på ön hittar du rester av industriepoken och i en glänta där flera av stigarna möts står en ”supertall” en av många ståtliga tallar på ön.
En avstickare över till viken bakom Sandholmen är väl värd ett besöket, där rester av Sveriges längsta (7 km) spintkaj finns som sträcker sig norrut förbi Tingsholmen till Killingholmen vid E4 bron. En fin sandstrand här inbjuder till bad och att leta drivved. Härifrån kan du sedan ta kortaste vägen tillbaka till Västra kajen rakt norrut, eller ta en lite längre tur förbi Tingsholmen, där man uppe på höjden tidigare samlades för ting och dombeslut. Dessa verkställdes enligt sägnen ofta på fingermansholmen, där man bl.a. högg av fingrarna på tjuvar 
OM LEDEN:
Turens längd:  ca 10 km 
Tid: i lugnt tempo: 4-5 timmar 
Svårighetsgrad: 2-3
Isättningsplats: Västra Kajen
Speciella förhållanden: Inre fjärden kan blåsa upp en rejäl sjöbris.korsa inte fjärden i hård vind om du inte är väldigt duktig paddlare.
Sevärdheter: Furunäset, Fingermansholmen, Tingsholmen
Rastplatser: Furunäsets småbåtshamn, Fingermansholmen nord och sydsidan
Avstånd: V. Kajen-Furunäset 2,5 km, Furunäset – Fingermanholmen kanalen 0,5 km, Fingermanholmen kanalen – Häskoviken 1,5 km, Häskoviken – Västa Kajen 3km. Avstickare Häskoviken – Sandholmstranden 0,5 km, stranden – Tingsholmen 2, 5km, Tingsholmen – V. Kajen 2 km.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 14 Västra Kajen

Från Timmerleden tar du vid trafikljusen vid Coop in på Kolungsvägen och direkt in på Sjöbodegränd on mot Västra Kajakens Camping och småbåtshamn. Fortsätt vägen rakt fram förbi Båtmuseet och Piteå Kajakcenter by Guide Natura till vändplan. Här finns en isättningsramp i betong och flytbryggor. För korttidsparkering går det att stå vid vändplan eller vid båtmuseet (hindra inte husbilar vid campingen) eller för längre parkering, parkera vid infarten till Sjöbodegrändvägen. Från isättningsplatsen når du Inre Fjärden av Piteälven och via kanalen Nördfjärden.
Position: N7258769, E800872

Led 10 Svensbyfjärden runt

En vacker tur i Piteälvens största fjärd.

Från Degeränget eller Killingholmens småbåtshamn paddlar du under den vackra cykelbron ”Öholmabron” (uppkallad efter kommunalrådet som ville cykla till jobbet) och E4 varefter hela Svensbyfjärden öppnar sig med de vackra ”Pitealperna”, Pitebygdens småberg som inramning.

I Bergvikssundet paddlar du förbi stenkistor från flottarepoken. Paddla norrut på östsidan förbi Stortstrand till en liten båthamn vid Båtskatavägen. Här landsteg Linné 1732 efter att ha korsat Piteälven vid sitt besök i Piteå. Galgbacken där Linné möttes tre avrättade rövare ligger ovanför stranden.

Vid Lill-Granholmen är det ofta mycket fågel och storspoven spelar på försommaren över ängarna. På ön Grangrundet har du fina grillplatser och tältplats med fantastisk utsikt över Svensbyfjärden. Förbi Lill-granholmen passerar du Grans Naturbruksgymnasium och strax efteråt Framnäs Folkhögskola.

Vid Hamngrönudden stöter du på nya lämningar från flottarepoken och inne i Långnäsfjärden möter du ett vackert deltalandskap vid Piteälvens mynning i Svensbyfjärden. Stor- och Lill-Tomasgrönnan utgör en av Norrbottens största aktiva mynningsdelta med fina häckningslokaler, säregna formationer av småöar och sanddyner. Härifrån kan du göra en avstickare (2 km) upp till Bölebyns garveri – Sveriges enda aktiva barkgarveri.

Från älvdeltat och Långnäsfjärden viker du av ned mot Näsudden, en populär badplats och kan paddla in i viken mot Sjulnäs där Lillpiteälven och strax intill Rokån mynnar i Svensbyfjärden. Vidare söderut passerar du under Vallsberget med Lindbäcksstdion, en populär skidbacke och en av ”Pitealperna”, de många bergen runt Svensbyfjärden. Vid nästa berg, Ursberget kan de vara värt och göra ett strandhugg och bestiga det vackra berget med fantastisk utsikt över Svensbyfjärden. Härifrån rundar du Furuholmen innan du åter kommer in i Bergsvikssundet.  
OM LEDEN:
Längd:
ca 29 km
Tid: heldag (6-8 timmar)
Svårighetsgrad: 3
Isättningsplats: 6 Killingholmens småbåtshamn, Storfors, 7 Degenänget (alternativt 8 Storstrand, Öjebyn, 9 Framnäs Folkhögskola)
Speciella förhållanden: Svensbyfjärden kan blåsa upp en rejäl sjöbris.
Sevärdheter: Linnés landstigningsplats (Galgbacken), Grans Naturbruksgymnasium, Framnäs Folkhögskola, Piteälvens mynning vid Thomasgrönnan), Näsuddens badplats, Ursberget.
Rastplatser: Storstrand, Grangrundet (grillplats och camping), Framnäs, Näsuddens badplats, Lillpiteälvens mynning,
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 24L SV.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 7 Killingholmen

Kör E4 söderut från Piteå, över Berviksbron och ta av på väg 373 mot Arvidsjaur. Efter ca 100 meter ta av till vänster mot Bergsviken och följ Flakabergsvägen ut mot Furulund. Vid övergången till Norra Hortlaxvägen sväng in vänster på Storforsvägen och ta sedan av höger och kör över E4-viadukten. Sväng in vänster efter bron och följ en liten grusväg förbi virkesupplag fram till småbåtshamnen. Hamnen är djup så använd båtrampen för isättning. Härifrån når du Piteälven uppströms mot Svensbyfjärden och nedströms Inre fjärden.
Position: N7257966, E798399

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå

Postadress:
Lövgrundsvägen 93,
94141 Piteå, Sweden

Kontakt:
Tel. (+46)  070- 6722109 

contact (at) guide-natura.com
Bankgiro: 774-5060

Vi har F-slkatt, resegaranti och företagsförsäkringar

Följ oss på 
Facebook

Translate this page