ALLEMANSRÄTTEN

ALLEMANSRÄTTEN
Vad innebär den?
 
Allemansrättigheten eller allemansskyldigheten som den också kan heta, ger alla människor rätt att vistas i naturen, men det är även en rätt som är förenad med skyldigheter.
 
Följande lagparagrafer reglerar de skyldigheter man har.
 
BROTTSBALKEN
Här stadgas straff för följande ”allemansrättsliga” överträdelser:
- Skadegörelse alt. grov skadegörelse. (12 kap. 1 & 3 §)
- Olovligt plockande av vissa naturalster. (12 kap. 2 §)
- Tagande av olåvlig väg ”över äga som kan skadas därav”. (12 kap 4 §)
- Mordbrand och allmänfarlig vårdslöshet. (13 kap 1& 6 §)
- Olåvligt inträngande eller kvarstannande där annan har sin bostad. (4 kap. 6 §)
- Ofredande. (4 kap 7 §)
- Stöld och snatteri. (8 kap 1 & 2 §)
- Intrång i annans besittning av fastighet. (8 kap 11 §)
- Förargelseväckande beteende m.m. (16 kap 16 §)

Förutom brottsbalken stadgas straff även för följande överträdelser:
- Nedskräpning utomhus. (Naturvårdslagen 23 §)
- Eldning i skog och mark. (Brandstadgan 22 §, Brandlagen 17 & 24 §)
- Trafik på enskild väg. (Vägtrafikkungörelsen 151 & 163 §)
- Olåvlig jakt. (Jaktlagen 1, 2 & 28 §)
- Olåvligt fiske. ( Fiskelagen 5 & 34 §)
 
 
Dessa straffbestämmelser kan den som felaktigt utnyttjar allemansrätten dömas efter.

Allemansrätten som regler

Tillåtet:
1. Att vistas överallt utom på tomtmark.
2. Att plocka blommor, svamp och bär (se upp med fridlysta växter).
3. Att tälta över en natt. Längre tid räknas som bosättning och är förbjudet utan tillstånd. Fråga alltid markägaren om lov.
4. Ta torrt ris och döda grenar på marken för eldning.
5. Att elda om fara för skogsbrand ej föreligger. Tala först med skogsbrandfogde och markägare.
6. Att bada överallt utom från annans brygga eller från tomt (=område kring stuga; där stängsel ej finns räknar man som tomt område inom syn- och hörhåll.
7. Landstiga överallt utom på tomt.
8. Att simma, ro, segla, paddla, köra motorbåt på annans vatten.
9. Medföra hund under sådan uppsikt att okynnesjakt förhindras.
10. Att passera gärdesgård och grind (utom kring tomt), förutsatt att skada inte åstadkommes eller djur slipper ut på olovligt bete. I så fall blir man ersättningsskyldig.
11. Dricka och ta vatten ur kallkälla och sjö. Däremot inte leda bort vatten.
 
Förbjudet:
1. Orsaka skadegörelse. Markägare har alltid rätt att kräva gottgörelse.
2. Ta från växande träd eller buske ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda. Det betraktas som stöld.
3. Att beträda skogsplanteringar.
4. Plocka blommor, bär och svamp på annans tomtmark.
5. Tälta så länge på en och samma plats att detta kan anses som varaktig bosättning.
6. Köra bil över utmark så skada uppkommer.
7. Att beträda åker med växande gröda.
8. Att ta fågelbon och fågelägg.
9. Att fiska på annans fiskevatten. Innan masken sätts på kroken, bör man ta reda på de lokala bestämmelserna för fiske (kortfiske o. dyl.).
10. Skräpa ner. Enligt naturskyddslagen kan nedskräpning straffas med böter.
11. Att elda i skog eller i närheten av skog om fara för skogseld föreligger.
12. Att plocka ved från från liggande eller stående döda träd eller döda kvistar från levande träd.
Från Sveriges Natur 2/59

Allemansrätten - sunt förnuft

Allemansrätten
Vad får man göra? Vad bör man göra?
Unik sedvanerätt
Sverige har en unik sedvanerätt kallad allemansrätten. Den finns ej nedskriven som lag, men har ändå en väl definierad innebörd.

I korthet innebär allemansrätten att var och en har rätt att fritt ströva i skog och mark, även när den är privatägd, så länge det inte skadar någonting eller stör människor och djur.

Tänk på att en sedvanerätt av denna typ upphör att fungera om den utnyttjas för hårt. Vill vi bevara allemansrätten, måste vi använda den med omdöme och måtta.

Rätt att passera
Du får gå i skogen, ängen eller på en skärgårdsö, men inte på åker eller plantering, inte heller över någons hustomt. Du får färdas över annans vatten med båt och du får bada i vattnet.

Plocka vilda bär
Du får plocka vilda bär och svampar, men inte odlade grödor eller fridlysta växter.

Elda, men med stor försiktighet
Att elda är i princip tillåtet, men du är skyldig att tillse att ingen skada uppkommer. Du är alltid helt ansvarig för konsekvenserna asv ditt eldande.
Det är tillåtet att ta döda kvistar på marken till bränsle. Du får inte ta döda träd eller döda kvistar på trädstammar. Du får absolut inte hugga ved av levande träd eller ta näver från levande träd. Lämpligtvis har du med dig egen kluven ved.
Under sommaren utfärdas ofta eldningsförbud om det är torrt i markerna. Du ansvara för att vara informerad om eventuela eldningsförbud..
Om eldning är tillåten och lämplig, använd befintliga eldstäder eller gör liten eldstad på stranden nedanför högvattenlinjen.
Du får inte elda på klippor men inte heller direkt på gräsmark.
Gör du egen eldstad måste du göra en eldstadsbotten så elden inte startar en markbrand, och du måste vara extra noga med att släcka elden på djupet i marken så inte markbrand uppstår.
Ha alltid en hink fylld med vatten beredd när du eldar för att både stoppa evenentuell markbrand och att kunna släcka elden ordentligt efteråt. 

Tälta
Att tälta ett dygn går bra, även på annans mark, förutsatt att marken inte är hustomt eller odlad mark. OBS att detta gäller enskilda, ej grupper. Grupper större än en normal familj  ska inhämta markägarens tillstånd.
Du måste alltid hålla dig utom synhåll för boningshus .
Du får inte heller blockera vägar/stigar som markägaren använder.
Gräs behöver återhämta sig efter att ha nedtryckts av tält. Undvik platser där det stått ett tält natten innan. Slå läger så långt från andra tältare som möjligt.

Toalettbesök
Använd offentliga toaletter (t.ex. i gästhamnar) du råkar passera. Utnyttja de torrdass som finns på många ställen i skärgården Om toalett saknas, gräv eller stena ner fast avföring och papper ordentligt.

Tänk på Trampregeln: En annan människa ska kunna gå över platsen du använt utan att riskera att trampa i dina lämningar. För att undvika lukt på tätt använda ställen, urinera direkt i havet eller nedanför högvattenlinjen.

Sopor
Ta med dig hem det du tog med dig ut! Sortera soporna och lämna dem vid någon av källsorteringsanläggningarna längs kusten.

Naturskydd
Respektera regler i naturreservat och andra skyddade områden. OBS att det finns fågel- och säl-skyddsområden med tillträdesförbud delar av året (vissa t.o.m. hela året), och att detta förbud avser även det närmaste vattenområdet.   
       
Fåglar och sälar
Ge akt på djurens beteende. Uppträder de aggressivt, är du för nära. Håll undan för fågelkullar på vattnet, gör en tydlig lov så de ser din avsikt.

Vissa fåglar, t.ex. svanar, blir mycket stressade om du inte ger dem fri startsträcka, dvs uppvinds.
Råkar du skrämma upp en ruvande fågel, lämna genast platsen.

Håll väl undan för sälar på land och paddla eller åk båt ej rakt mot dem. Undvik också hastiga rörelser och starka ljud.

För mer information, kontaka oss:

Vädjan till vandraren

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter Er, I gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1917

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå