Guide Natura INTEGRITETSPOLICY

Allmänt
Denna integritetspolicy beskriver hur Guide Natura behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till vår webbplats www.guide-natura.com, sociala medier (Facebook och Instagram) samt våra produkter och tjänster.

Inom Guide Natura (org.nr. 591111-6951) behandlar vi personuppgifter för medarbetare, leverantörer, gäster och övriga användare som använder våra tjänster.  Vi värnar om varje persons integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Guide Natura är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna. Personuppgiftsansvarig inom Guide Natura är ägaren Hansi Gelter. Alla våra medarbetare, anställda och underleverantörer informeras om vår integritetspolicy. Skulle en personuppgiftsincident inträffa rapporteras det till Datainspektionen inom 72 timmar.
Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och använder personuppgifter främst i syfte att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster.
 
Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke
 Genom att lämna dina personuppgifter till oss för att erhålla information  från oss eller vid förfrågningar om eller bokningar av produkter och tjänster, och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enighet med respektive tjänst och enligt vår integritetspolicy. Ändringar i vår integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Guide Natura´s webbplats och vi rekommenderar dig att regelbundet ta del av dessa.
 
Avtal
Köper du produkter och/eller tjänster från Guide Natura behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.
 
Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler såsom bokföringslagen och avtal gör att Guide Natura som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.
 
Intresseavvägning
Guide Natura kan komma att behandla dina personuppgifter i form av gruppbilder och filmer för marknadsföringsändamål i de fall Guide Natura ser ett allmänintresse att få marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster. Vid spontan fotografering av dig som individ i aktivitet eller tjänst från Guide Natura, begär vi in muntligt eller skriftligt samtycke för fotografering och filmning samt publicering på hemsida, sociala medier och broschyrer. Vid arrangerade fotograferingar och filmningar skriver vi modellavtal med dig.
 
Insamling och behandling av personuppgifter
Guide Natura samlar in och behandlar dina personuppgifter, dvs. information som kan identifiera dig som en individ eller som kan identifiera dig på bild eller film, endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du gör en bokning, anmäler dig till en aktivitet via formulär på hemsida, telefon, bokningssystem, personlig kontakt, eller liknande eller tecknar ett avtal. När det enligt lag krävs ett separat samtycke inhämtar vi sådant från dig.
 
Information som vi samlar in och hur vi använder dina personuppgifter
Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i vår integritetspolicy. Den information som vi samlar in är t ex uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarhistorik, information om ditt resesällskap, bokningsreferenser, betalningar, kontokortsuppgifter, anställning, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, egna önskemål och annan information som du har valt att lämna till oss. Personuppgifter i form av mejladresser för e-postkommunikation bevaras i vårt e-postprogram (Google mail).
 
Vårt huvudsakliga syfte för insamling och behandling av personuppgifter är så att Guide Natura kan uppfylla sina åtagande i ingångna avtal, fullfölja förpliktelser gentemot kund/gäst, och förbättra upplevelsen för dig som person samt marknadsföring.

Guide Natura använder Personuppgifter för att:
• administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna
• förbättra vår service och kundupplevelsen
• bearbeta dina bokningar och beställningar av tjänsterna (i enlighet med bokningsvillkoren)
   - när du gjort en bokning hos oss använder vi dina Personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen
     och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.
   - före, under och efter vistelsen kan vi, via e-post/SMS, komma att skicka ut information till den e-postadress och/eller mobilnummer som har angetts i
     samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter om ändrade förhållanden för bokning eller aktiviteter, ändrade datum eller tider, viktig
     information inför vistelsen eller påminnelse om inbokade tider eller annan relevant information för våra tjänster.
   - administrera och registrera köp av presentkort och värdebevis
   - kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna
• bokföring och fakturauppgifter i enlighet med bokföringslagen. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.
• statistik över användande av våra tjänster
• uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 
Lagring och överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Guide Natura gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifter inte längre föreligger. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighetsrekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden. Guide Natura lagrar personuppgifter i överenskommelse med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning.

Guide Natura använder underleverantörer för t ex bokningssystem (Bokun och Booking.com), webbhotell och webbutik (Hemsida24) och bokföring (Sparbanken Nord/speedLedge) och marknadsföringsplatser (TripAdvisor, Google, Google Maps, webportaler m.fl.) där kundrecessioner eller kommentarer görs, och personuppgifter kan komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter endast för Guide Natura´s räkning i enlighet med våra instruktioner och efter att de undertecknat ett personbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträde är en organisation eller ett företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av en personuppgiftsansvarig (dvs. Guide Natura). Guide Natura säkerställer därmed att underleverantörer hanterar dina personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt enligt GDPR. Guide Natura kan lämna ut dina uppgifter till tredje man såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av ett brott eller om Guide Natura på annat sätt är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. I övrigt säljer, handlar eller på annat sätt överlämnar vi inte personuppgifter till utomstående part, fört t.ex. marknadsföring eller andra kommersiella syften.

Guide Natura överför i regel inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Guide Natura personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Sådana personuppgiftsbiträdesavtal reglerar underleverantörernas behandling av Personuppgifterna och, när det är tillämpligt, överföring av Personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för Personuppgifter. Avtalen innehåller villkor som EU-kommissionen kräver och som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna.
 
Säkerhet, skyddande och gallring av personuppgifter
Guide Natura har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t ex förlust, missbruk, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Andra applikationer / webbsidor
I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Guide Natura. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Cookies
Guide Natura samlar inte information via cookies på våra digitala tjänster. Våra digitala underleverantörer såsom bokningssystem kan använda cookies.  Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en websidas server. Under inställningar på din webbrowser kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av websidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt.

Dina rättigheter att ändra, radera och granska dina personuppgifter
Guide Natura kommer att på din begäran eller när Guide Natura upptäcker det korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Om dina personuppgifter ändras ber vi dig informera oss via e-post till contact@guide-natura.com.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Guide Natura ändrar eller inte behandlar dina Personuppgifter eller återkalla ditt samtycke till detta.

Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran skall göras skriftligen till Guide Natura. Brevet skall innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och eventuella bokningsnummer. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare personbehandling (ej retroaktivt) Återkallat samtycke påverkar inte sådan information som får behandlas utan samtycke, dvs. där vi har en laglig grund.

Överlåtelse
Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Guide Natura som personuppgiftsbiträde
Det kan uppstå tillfällen där Guide Natura inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Guide Natura personuppgifter enligt de instruktioner Guide Natura fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Guide Natura kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

Ändringar i integritetspolicyn
Guide Natura förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatse www.guide-natura.com.

 Kontakt
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Guide Natura´s behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Guide Natura, Lövgrundsvägen 93, 941 41 Piteå.
 
Policy antagen: 2018-05-25

Vill du veta mer, Var god kontakta oss.

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, contact@guide-natura.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, contact@guide-natura.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå