Vårt Hållbarhetsarbete


Vår vision inom hållbarhet är att Guide Natura ska bidra till att transformera vår värld till en bättre plats att leva på för människor och djur.
 
Vi stödjer därför konceptet "Hållbar utveckling" från Brundtland Commission  1987 "Our Common Future":  
"Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs".

Vårt mål är att jobba enligt hållbart entreprenörskap och hållbart företagande i andan av FNs handlingsplan (action plan) för hållbar utveckling och Agenda21 vid FNs 
Rio Earth Sumit 1992, som säger
"Varje land, varje organisation, varje företag och varje person har skyldigheten att bidra till den fortsatta existensen av vår civilisation och liv på våran planet, och möjliggöraen fortsatt tolerabelt liv för framtida generationer.

Vid FNs 2015 New York Summit kom världens ledare överens om att anamma de 17 Hållbar Utvecklingsmålen 2015-2030 inom 2030 Agenda för hållbar utveckling.

Dessa mål är en ritning för att uppnå en bättre och mer hållbar värld för alla på vår jord. De riktar sig mot de utmaningar vi nu möte, som inkluderar utmaningar kring fattigdom, orättvisor, klimatförändringar, miljöförstöring, välstånd, fred och rättvisa. Målen är beroende av varandra, och för att inte lämna någon utanför, så är det viktigt att vi uppnår varje mål till 2030.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!"

Därför syftar Guide Natura till att jobba med de 17 hållbarhetsmålen enligt nedan.

Hur vi jobbar med de 17 hållbarhetsmålen Agenda 2030

Mål 0: Motverka korruption.  Detta mål ingår inte i de ursprungliga 17 målen, men har lagts till som ett viktigt mål för att kunna jobba med de 17 hållbarhetsmålen.
FN´s mål: Att till 2030 har utrotat korruption lokalt, nationellt och internationellt.
Att Göra: Acceptera aldrig korruption och medverka inte i sådan verksamhet.
Vad Guide Natura gör: Vi accepterar inte korruption, utan följer lagar och regler, och använder skrivna avtal vid alla samarbeten.
Vad du kan göra: Acceptera aldrig förslag på korruption, skriv avtal för alla sammarbeten.
Vad du kan göra: Acceptera aldrig förslag på korruption.

Mål 1: Ingen fattigdom i någon form någonstans. 
Ekonomisk tillväxt måste vara inklusiv med att erbjuda hållbara jobb och främja jämlikhet. En av tio personer i utvecklingsregioner lever fortfarande med sina familjer under den internationella fattigdomsgränsen US$1.90 om dagen, och det finns miljoner ytterligare som just tjänar lite mer än denna summa. 
FN´s mål: Att till 2030 utrota extrem fattigdom för alla människor överallt, som det nu mäts som människor som lever på mindre än $1.25 per dag.
Att göra: Donera det du inte behöver.  Över 836 million människor lever ännu i extrem fattigdom.
Vad Guide Natura gör: Vi stödjer genom Projekt Nepal fattiga gatubarn i Kathmandu, Nepal, så att de får en utbildning och en framtid. Vi bidrar med kunskap om fattigdom i Nepal och andra platser.
Vad kan du göra: Engagera dig i handlingar mott fattigdom, såsom fadderskap, och i föreningar som jobbar mot fattigdom m.m.

Mål 2: Ingen hunger. Just nu förstörs våra jordar, sötvatten, hav, skogar och biodiversitet i snabb takt. Klimatförändringar bidrar med ännu mer press på de resurser vi behöver för vår överlevnad, och ökar risken för naturkatastrofer såsom torka och översvämningar.
FN´s mål: Till 2030 ka hunger försvinna, och säkerställa att alla människor i utsatta situationer får näringsrik och tillräcklig mat året runt.
Att göra: Undvik att kasta bort mat, över 1/3 av världens matproduktion kastas bort.
Vad Guide Natura gör: Vi minimerar matavfall, köper lokal och ekologisk mat, och utbildar om hållbar utveckling kring detta.
Vad kan du göra: Minimera matavfall, engagera dig i att skydda vårta naturresurser och matförsörjning.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla är grundläggande för hållbar utveckling. 
FN´s mål: Att till 2030 ha utplånat epidemier såsom AIDS, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar och bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.
Att göra: Vaccinera din familj för att skydda dem och förbättra allmän hälsa.
Vad Guide Natura gör: Genom att uppmuntra till friluftsliv och naturkontakt bidrar vi till hälsa och välbefinnande. Vi vaccinerar oss och motverkar konspirationsteorier mot vaccinering och FN´s hälsoarbete.
Vad kan du göra: Var ute i naturen, lär dig friluftsliv och motverka smittsamma sjukdomar genom vaccinering.

Mål 4: God utbildning för alla. Att få en god utbildning är en förutsättning för att förbättra människors liv och hållbar utveckling.
Förutom att förbättra livskvalitet, så kan en inkluderande utbildning bidra till att utrusta lokalbefolkning med verktyg som krävs för att utveckla innovativa lösningar till världens stora problem.
FN´s mål: Att till 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar avslutar en gratis och rättvis grundskola och gymnasieskola som leder till relevant och målinriktade lärandemål.
Att göra: Att hjälpa barn till utbildning.
Vad Guide Natura gör: Vi bidrar till pedagogisk forskning kring miljöutbildning som t ex bidrag i boken Wild pedagogies för en bättre miljöutbildning. Genom Hansi Gelter Award uppmuntrar vi lärande och utbildning bland elever i Nepal. Vi sponsrar utbildning genom fadderbarn i en skola i Kathmandu, Nepal genom Projekt Nepal. Vi har tagit del i "Students-on-ice" expeditioner till Antarktis som utbildar ungdomar om globala miljöfrågor.
Vad kan du göra: Engagera dig i att via fadderverksamhet sponsra barns utbildning i utvecklingsländer.

Mål 5: Uppnå jämställdhet mellan könen och bemyndiga kvinnor och flickor.
Kvinnor och flickor diskrimineras och utsätts för våld världen runt. Jämställdhet mellan könen är inte bara en fundamental mänsklig rättighet, utan också en förutsättning för en fredlig, välmående och hållbar värld.
FN´s mål: Att utplåna all form av diskriminering och våld mot kvinnor och flickor överallt.
Att göra: Larma mot och motverka sexistiskt språk och beteende.
Vad Guide Natura gör: Vi står upp för allas jämlikhet och agerar aktivt mot sexistiskt språk, speciellt i sociala medier, och starkt reagerar mot sexistiskt beteende och våld mot kvinnor och flickor. Vi försöker att lära våra barn hur man kan bli starka personer som visar respekt till andra människor oberoende av kön, hudfärg, bakgrund eller kultur. 
Vad kan du göra: Ta starkt avstånd mot sexistiskt språk och beteende. Samtyck inte genom tystnad mot olämpligt beteende. 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla. Rent tillgängligt vatten för alla är en nödvändig del av världen vi vill leva i, och det finns tillräckligt med färskvatten för att uppnå detta. Men genom dålig ekonomi och dålig infrastruktur, så dör miljoner människor inklusive barn varje år från sjukdomar orsakade av otillräcklig vattenförsörjning, sanitet och hygien. Vattenbrist påverkar 40% av världens befolkning.
FN´s mål: Att till 2030 uppnå universell likvärdig tillgång till säker, överkomligt dricksvatten för alla.
Att göra: Sluta slösa på vatten.
Vad Guide Natura gör: Rent vatten är ännu inget större problem i norra Sverige, men vi försöker vara återhållsamma med rent vatten. När vi reser till områden med vattenbrist undviker vi att slösa på vatten och vi undviker vatten på plastflaskor.
Vad kan du göra: Var medveten om vattensituationen där du är eller när du reser och slösa inte vatten genom långvarig duschning m.m.

Mål 7: Försäkra tillgång till prisvärd, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Tillgång till energi är centralt och nädvändigt för varje större utmaning och möjlighet som världen står inför i dag. Om det så handlar om jobb, säkerhet, klimatförändring, matproduktion eller ökade inkomster, tillgång till energi är nödvändig. Att fokusera på universiell tillgång till energi, ökad energieffektivitet och ett ökat användande av förnyelsebar energi genom ny ekonomi och jobbmöjligheter är kritiskt för att skapa ett mer hållbart och inkluderande samhälle och motståndskraft mot miljömässiga utmaningar såsom klimatförändringar.
FN´s mål: Att till 2030 försäkra en universell tillgång till prisvärd, tillförlitlig och modern energiservice och väsentligt öka andelen av förnyelsebar energi i den globala energimixen. 
Att göra: Använd endast energisnåla apparater och lampor.
Vad Guide Natura gör: Vi använder endast led-lampor och köper grön energi (från Piteå Energi) som är vind- och vattenkraftbaserad. För transporter använder vi diesel med 20% förnyelsebart innehåll (grön diesel), och så fort 100% grön diesel finns tillgänglig kommer ni att köpa sådan. När prisvärda elektriska fordon (transportbil, båt, snöskoter m.m.) finns tillgängliga till byter vi ut fordon med förbränningsmotor till elektrisk motor.  
Vad du kan göra: Använd endast led-lampor, köp endast grön el. Planera för övergång till elektriska fordon.

Mål 8: Främja inklusive och hållbar ekonomisk tillväxt och anständiga anställningar och arbetsvillkor för alla. 
En hållbar ekonomisk tillväxt kräver att samhället skapar förhållanden som låter människor ha kvalitativa jobb. Ungefär halva jordens befolkning lever fortfarande på en inkomst motsvarande ca 
2 US$ per dag och den globala arbetslösheten är 5.7%. Att ha ett jobb garanterar inte att man kommer undan fattigdom på många platser. Denna långsamma och ojämna ekonomiska tillväxten kräver att vi tänker om och använder andra verktyg för ekonomisk och social politik som syftar att utplåna fattigdom. En fortsatt avsaknad av anständiga arbetstillfällen, otillräckliga investeringar och under-konsumtion leder till en nedbrytning av de sociala kontrakt som ligger till grund för demokratiska samhällen - att alla får del av framstegen.
FN´s mål: Att uppnå högre grad av ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknologisk uppgradering och innovation, genom att fokusera på sektorer med högt värde och arbetsintensitet.
Att göra: Köp endast från gröna företag som är anständiga och rättvisa arbetsgivare.
Vad Guide Natura gör: Vi främjar och utbildar om cirkulär ekonomi, att köpa ekologiska och Fair Traid produkter. När vi anställer personal så tillser vi att vi har bästa möjliga jämställda arbetsvillkor.
Vad kan du göra: Bli medveten om din konsumtion och från vem du köper dina varor och tjänster, och gynna företag som aktivt jobbar för anständiga och jämlika arbetsvillkor i hela produktionskedjan.

Mål 9: Bygg en motståndskraftig infrastruktur, främja hållbar industri och uppmuntra innovation.  
Investeringar i infrastruktur är nödvändiga för att uppnå hållbar utveckling. Det är sedan länge känt att tillväxt i produktivitet och inkomster, förbättringar i hälsa och utbildning kräver investeringar i infrastruktur.
FN´s mål: Utveckla kvalitativ, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur, inkluderande regional och gränsöverskridande infrastruktur som stödjer ekonomisk utveckling och mänskligt välbefinnande, med ett fokus på prisvärd och jämlik tillgång för alla.
Att göra: Tänk på nya innovativa sätt att återvinna gamla material. Stöd innovativ hållbar utveckling av infrastruktur.
Vad Guide Natura gör: Vi försöker via olika kanaler påverka utvecklingen av hållbar infrastruktur, såsom byggandet av ny järnväg såsom Bothniabanan för mer hållbart resande till vår destination. Vi är även involverade i forskning kring smarta destinationer som syftar till att erbjuda en hållbar, motståndskraftig och rättvis infrastruktur för turister och företag inom besöksnäringen på en destination. 
Vad kan du göra: Påverka lokala och nationella politiker om att jobba för en hållbar infrastruktur och industri.

Mål 10: Minska ojämlikhet inom och mellan länder.
För att minska orättvisor, måste politikens principer vara universella, och ta hänsyn till behoven hos missgynnade och marginaliserade grupper.

FN´s mål: Att till 2030 möjliggöra och främja social, ekonomisk och politisk integration av all, oavsett ålder, kön, handikapp, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan status.

Att göra: Höj din röst mot diskriminering.
Vad Guide Natura gör: Vi är väldigt engagerade i frågor kring diskriminering, speciellt på sociala medier, och speciellt mot minoriteter och invandrare, och höjer vår röst och agerar mot diskriminerande uttalanden.
Vad du kan göra: Tolerera inte diskriminerande uttalanden, och engagera mot diskriminering.

Mål 11: Gör städer inklusiva, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Det behövs en framtid där städer erbjuder möjligheter för alla, med tillgång till grundläggande service, energi, bostad, transporter m.m. Många utmaningar existerar i att bibehålla städer som fortsätter att erbjuda arbetstillfällen och välstånd utan att belasta miljön och resurser. Vanliga stadsutmaningar är trängsel, avsaknad av ekonomi för grundläggande service, brist på lämpligt boende, minskande infrastruktur och ökade luftföroreningar inom staden.
FN´s mål: Att till 2030 försäkra tillgång till tillräcklig, säker och prisvärt boende och grundläggande service, och uppgradera slumområden.
Att göra: I staden, cykla, gå eller åk kommunala transporter för att hålla staden ren.
Vad Guide Natura gör: Vi är inte verksamma på platser med dessa problem, och de är ännu inga större problem i Sverige, och har därmed små möjligheter att påverka detta mål. När vi reser till platser med dessa problem försöker vi att använda kommunala eller hållbara transporter
Vad kan du göra: Använd gröna transporter i städer.

Mål 12: Säkerställ hållbar konsumtion och produktion.
Hållbar konsumtion och produktion innebär att uppmuntra resurs och energieffektivitet, hållbar infrastruktur, och erbjuda tillgång till grundläggande service, gröna och anständiga jobb, och bättre livskvalitet för alla. För att uppnå detta krävs övergripande utvecklingsplaner, minska framtida ekonomiska, miljömässiga och sociala kostnader, stärka ekonomisk konkurrenskraft och minska fattigdom.
FN´s mål: Att till 2030 uppnå en hållbar förvaltning och effektiv användning av våra resurser.
Att göra: Återvinn papper, plats, glas och aluminium.
Vad Guide Natura gör: Vi förespråkar och lär ut om cirkulär ekonomi och ekologisk ekonomi i våra föredrag och undervisning. Vi konsumerar medvetet och hållbart genom fairtraid, och ekologiskt och lokalproducerat, sorterar och återvinner sopor, och donerar det vi inte vi behöver för återvinning hos Röda korset, m.fl. för att bidra till den cirkulära ekonomin så gott det går.
Vad du kan göra: Lär om cirkulär ekonomi, konsumera medvetet ur ett hållbarhetsperspektiv och återvinn sopor och gamla saker.

Mål  13: Att göra brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser.
Klimatförändringen är en global utmaning som påverkar alla, överallt. Klimatförändringen påverkar nu varje land på varje kontinent. Den söndrar länders ekonomi och påverka människors liv, och kostar människor, samhällen och länder dyrt i dag och ännu mer i framtiden. Vädermönster förändras, havsnivån stiger, väderhändelser blir mer extrema, och växthusgaserna är nu på de högsta historiska nivåerna. Utan åtgärder, kommer världens yttemperatur att stiga över tre grader detta århundrande. De fattigaste och med utsatta människorna kommer att påverkas mest av detta.
FN´s mål: Att öka motståndskraften och kapaciteten för anpassning mot klimat-relaterade faror i alla länder. Förbättra undervisning och ökad medvetandet om problemen och mänsklig och institutionell kapacitet om att lindra klimatförändringen, öka anpassning, minska klimatpåverkan och utveckla tidiga varningssystem.
Att göra: Utbilda ungdomar om klimatförändringen för att få dem tidigt på en hållbar väg in i framtiden.
Vad Guide Natura gör: Vi utbildar, upplyser och deltar i debatter om klimatförändringen och dess påverkan, bl.a. i sociala medier. Vi är klimatambassadör inom SNF och "Green destination ambassador" och vi deltar i "Student-on-ice" expeditioner till Antarktis för att lära ungdomar om klimatförändringens påverkan på polerna och planeten. Vi klimatkompenserar (CO2-kompenserar) alla våra transporter och uppmanar våra gäster att göra det samma.
Vad kan du göra: Lär dig om klimatförändringen, dess orsaker och konsekvenser, minimera din klimatpåverkan och delta i diskussioner om klimatförändringarna.

Mål 14: Bevara och hållbart nyttja havet och marina resurser.
En omsorgsfull förvaltning av denna grundläggande globala resurs är en nyckelfaktor för en hållbar framtid. Världens hav - deras temperatur, kemi, strömmar och livsformer driver globala ekologiska system och resurser som gör jorden beboelig för människor.
FN´s mål. Att till 2030 hållbart förvalta och skydda marina och kust-ekosystem för att undvika signifikanta ogynnsamma påverkan, inkluderat stärka deras motståndskraft, och införa åtgärder för deras restaurering för att återfå hälsosamma och produktiva hav.
Att göra: Undvik plastpåsar och engångsartiklar och håll havet rent.
Vad Guide Natura gör: Vi uppmuntrar aktivt att hålla havets stränder rena, bl.a. med Facebooksidan "Håll Bottenvikens Skärgård Ren!". Vi bidrar även till bevarande av havet och det marina livet genom att sponsra som havsfadder WWFs marina bevarandeprogram i Östersjön.
Vad du kan göra:  Håll hav, sjöar och vattendrag rena, plogga när du är ute och undvik onödigt användande av plast, såsom engångsbestick, plastmuggar m.m.

Mål 15: Hållbart förvalta skogar, bekämpa ökenspridning, stoppa land-degradering och stoppa förlust av biodiversitet. Skogar täcker 30,7% av jordens yta. Förutom att erbjuda mattillgång och skydd, så är skogen en nyckelfaktor i att motverka klimatförändringen, skydda biodiversitet och hemmet för många ursprungsbefolkningar. Genom att skydda skogen kan vi stärka den naturliga resursförvaltningen och öka markens produktivitet.
FN´s mål: Att till 2030 främja implementeringen av hållbar förvaltning av alla skogstyper, stoppa avskogning, restaurera störda skogar och hållbart öka skogsplantering och återplantering av skog globalt.
Att göra: Plantera ett träd och hjälp till att skydda miljön.
Vad Guide Natura gör: Vi sponsrar trädplanteringar via Viskogen och WWF´s arbete med faunaskydd, bla. som isbjörnsfadder. Vi är engagerade i miljö och faunaskydd, bl. a. som medlem i Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska förening m.fl.
Vad du kan göra: Engagera dig lokalt och globalt i natur och miljöskydd.

Mål 16: Främja rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen. Tillgång till rättvisa för alla, och bygga effektiva,  tillförlitliga institutioner på alla nivåer är nödvändig för hållbar utveckling. Risken för internationella folkmord, våld mot barn, mänsklig trafficking  och människohandel, sexuellt våld är viktiga att uppmärksamma för att främja ett fredligt och inkluderande samhälle med hållbar utveckling. 
FN´s mål: Att signifikant minska alla former av våld och relaterade dödsfall överallt. Främja att följa lagen på internationell nivå och försäkra till jämlik rättvisa för alla.
Att göra: Använd din rätt att välja ledare för ditt land och ditt lokalsamhälle.
Vad Guide Natura gör: Förutom att ta ansvar att välja vettiga, icke korrupta politiker lokalt och nationellt, och värna vår demokrati, bl.a. i diskussioner på sociala medier, så är detta mål svårpåverkat i Sverige.
Vad kan du göra: Välj politiska ledare som främjar fred och rättvisa.

Mål 17: Återuppliva ett globalt partnerskap för en hållbar utveckling. En framgångsrik  dagordning (agenda) för en hållbar utveckling kräver partnerskap mellan regeringar, den privata sektorn och civila samhället. Detta inklusiva partnerskapet bygger på principer och delade värden, en delad vision för framtiden, och gemensamma mål som placerar människor och planeten i centrum. Ett sådant partnerskap krävs på den globala, nationella och lokala nivån. 
FN´s mål: Att förstärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling, kompletterat med flerpart partnerskap som mobiliserar och delar kunskap, expertis, teknologi och finansiella resurser, för att stödja prestationer inom hållbar utvecklingsmål i alla länder, och speciellt i utvecklingsländer. 
Att göra: Hämta SDGs in Action App för att lära dig om dessa mål och vägar att uppnå dem.
 Ladda ner härifrån >>
Vad Guide Natura gör: Vi lär oss om dess 17 mål och främjar kunskap och utbildning av dessa mål.
Vad du kan göra: Lär mer om dessa FN´s mål för 2030.


För företag: Läs t ex CompanyDepts "How is Your Business Going to be Affected by Climate Change and What Should You Do to Prepare">>

Guide Natura´s prioriteringar bland de 17 hållbarhetsmålen

För våra barn....

Guide Natura arbetar genom sina aktiviteter, processer, produkter, pedagogik, utbildningar, forskning, föredrag, vår kommunikation och engagemang i de 3P (People, Planet, Profit), ja i allt vi gör, för att ge våra barn en bättre värld.

Fråga dig! Vad svarar du ditt barn eller barnbarn år 2030 om vad du har gjort och bidragit med för en bättre värld då?

Vi hoppas att du ansluter dig till vår mission om en bättre framtida värld!

För mer information,, kontaka oss:

-Miljö, miljö, kulturmiljö
Man blir så trött så man kan

på de abstrakta ordens kö
som byggas av vertenda frö.
De menar sko, de menar sjö
de menar krog och biokö,
de menar säng, de menar snö.
men tungan är så slö, så slö
- allt kallar de miljö.
 
Alf Henriksson

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå