Guide Natura uppförandepolicy

Som Nature´s Best märkt företag strävar vi efter ett seriöst natur- och ekoturismföretagande.
I detta ligger att ha uppförandekoder för både gäster, företaget och medarbetare och för vissa verksamheter.

En uppförandekod innebär rekommendationer för bettende under våra aktiviteter och de regler som gäller för deltagande i våra aktiviteter. 

Guide Natura följer som kvalitetsmärkt ekoturismföretag nationella och internationella lagar och riktlinjer för respektfull och hållbar och miljövänlig turism. Vi tar därför omsorgsfullt ansvar för vår verksamhet med uthyrning och guidade turer och uppmanar dig därför att ta del av denna policy.
 
 

Uppförandepolicy för våra medarbetare och guider

Guide Natura´s uppförandepolicy för hyresgäster följer ett relevant urval av “WTO´s Code of Ethics for Tourism”, ”WWF Code of Conduct for Arctic Tourists”, "UNWTO  Global code of Ethics for Tourism" och ”International Ecotourism Socitey Code of Conduct” för en säker respektfull, miljövänlig och hållbar naturupplevelse.
Vi förväntar oss att våra guider när certifierade naturguider, vilka vi prioriterar vid anlitande.
 
1: Du följer våra säkerhetsregler

  • Vistelse i naturen innebär vissa risker även under kortare turer.
  • För att minimera riskerna måste du som medarbetare till Guide Natura följa de riskanalyser och säkerhetsmanagement som Guide Natura tagit fram för sina aktiviteter.
  • Vi förväntar oss även att du har, och håller dina HLR-och första hjälpen kunskaper uppdaterade
  • Vii förväntar oss att du har föreskriven säkerhetsutrustning med på turen. 
  • Du har även rekognoserat din tur för eventuella risker och evakueringsmöjligheter.

 
2: Vi lämnar inget efter oss i naturen

  • Du och gruppen följer självkärt den svenska Allemansrätten och dess skyldigheter. En grundregel är att inte lämna något efter dig annat än fotspår.
  • Vid eldstäder tar du med allt som inte har brunnit upp (aluminium, plastbitar) och lämnar inte cigarettstumpar, snuspåsar m.m.
  • Du tar med dig allt skräp du eventuellt skapar och plockar även upp skräp du hittar (plogging).
  • Du sorterar allt skräp som bärs hem och lämnas i återvinningsstation.
  • Matrester tar du hem för kompostering eller gräver ner ordentligt.
  • Vid övernattningar och paddling förorenar vi inte vatten med matrester, tvål och andra främmande ämnen för naturen.
  • Eldning gör du bara när det är tillåtet och på färdiggjorda eldstäder och använder befintlig ved eller egen medtagen ved. Vi tar inte ved från naturen!
  • Vi tillser att våra gäster, inkluderat små barn inte bygger stenrösen, klottrar på sten, stammar eller annat, arrangerar ”naturkonst som lämnas, eller på annat sätt ”ändrar om naturen”.
  • Du visar extra hänsyn till vegetationen vid vägval i ospårad terräng så du eller gruppen inte trampar ner känslig växtlighet, sliter loss lavar på stenhällar eller trampar sönder markbon av fåglar, svampar m.m. Du visar självklart dina gäster den omtanke och värdskap som behövs för en varsam färd genom ospårad terräng.
  • Du ser till att gästerna i första hand använder iordningställda toaletter och dass. I annat fall ger du instruktioner vad gäller toalettbesök i naturen och tillhandahåller en planteringsspade för att gräva ner avföringen.


3: Tar inget annat än minnen och fotografier

  • På våra turer lämnar vi naturen som den är.
  • Oavsett om vi rör oss i naturreservat eller inte så lämnar vi växter och artefakter som horn, stenar, benbitar, drivved m.m.  Vi plockar enligt allemansrätten endast bär och svamp.
  • Endast i undantagsfall när det behövs för upplevelser plockar ätliga växter, och då med hänsyn till deras utbredning och förekomst, där vi undviker ätliga växter i deras gräns för utbredning (t ex navellav, Stensötarot m.fl.).
  • Vi plockar inte vilda blommor att ta med hem under våra turer, även om det är tillåtet enligt allemansrätten.
  • Naturligtvis tar vi ingenting från fornlämningar och kulturminnen eller privat egendom.
  • De enda souvenirer du och gästerna tar är minnen och bilder.
  • Du som guide ansvarar för att gästerna är informerade och medvetna om detta under turen.

 
4: Stör inte djur och människor

  • När vi rör oss i naturen undviker du att störa eller skrämma fåglar och djur eller andra besökare i naturen.
  • Möter du en fågelkull eller flock på vatten eller på land så låt dem passera ostörda.
  • Möter du större vilt så backa undan och ta en omväg.
  • Se till att gruppen undviker höga ljud (tjut m.m.) och samtalar i normal eller lågmäld ton.
  • Fotografera djur och fåglar från icke-störande avstånd, informera gästerna att naturfotografering kräver lämplig kamerautrustning.
  • Följ aldrig efter eller närma dig djuren, låt djuren komma till er.
  • Var observant på och respektera djurens varningssignaler och stressreaktioner såsom alarmläten, distraktionsbeteenden, nedlagda öron och rest päls.

 
5: Respektera lokalbefolkningen

  • Under våra arrangemang kan du med din grupp komma i kontakt med människor som bor och arbetar i området men även andra besökare.  Respektera deras privata sfär och att få vara ostörda.
  • Undvik att störa yrkesverksamma eller andra friluftsutövare.
  • När du och din grupp har kontakt med lokalbefolkningen, tänk på och agera som en respektfull gäst genom att ha en respektfull och fördomsfri attityd och öppet sinne mot de du möter och deras lokalkultur.
  • Vi förväntar oss att du och din grupp bemöter alla med respekt för deras kultur, religion, utseende och sexuella läggning.
  • Respektera folks behov att vara ostörda och ta kontakt endast om du ser att det finns ett ömsesidigt intresse för detta.
  • Respektera allemansrätten att inte gå på andras tomter eller grödor eller boendes hemfridszon, det område runt ett bostadshus eller fritidshus där den boende har rätt att vara ostörd.
  • Stör inte heller lokalbefolkningens verksamhet såsom boskaps- eller renskötsel, jord- eller skogsbruk m.m.
  • Respektera religiösa eller kulturella platser såsom samiska sejtar.
  • Fråga alltid innan du eller din grupp vill fotograferar personer.
  • Förstör inte stenrösen som kan vara led eller gränsmärken, och bygg inte egna rösen längs leder eller i marker.


6: Bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen

  • Guide Natura har som policy att gynna den lokala ekonomin. Om du måsta inhandla något inför turen så handlar du lokalt och om möjligt lokala produkter.
  • Om turen tillåter, besök lokala caféer, restauranger, gårdsbutiker m.m. med gruppen för att berika den lokala ekonomin.
  • Även om övernattning och transporter inte ingår i turen, så uppmana och rekommendera gästerna lokala serviceresurser för övernattning, mat och transport.
  • Att om du har ett guideuppdrag är väl inläst på den lokala naturen, kulturen och geografin för att professionellt kunna besvara på gästfrågor och genomföra en interpretativa guidning.
 

 
7: Bidra till det lokala naturskyddet och bevarande av natur- och kulturvärden

  • Redogör för gästerna hur Guide Natura och du själv stödjer lokalt natur- och miljövårdsarbete.
  • Ge tips till gästerna hur de kan bidra till lokalt och nationellt natur- och miljövårdsarbete, t ex genom att tex donera pengar i bevarandeprojekt eller miljöorganisationer, göra frivilligarbete och informera andra om miljövårdsinsatser.
  • När du rekar din tur, så använder du i första hand befintliga stigar och leder och resurser som vindskydd, eldplatser, tältplatser m.m. för att skydda den lokala naturen
     

 8: Erbjuder bästa möjliga service och värdskap

  • Som medarbetare till Guide Natura förväntas du att erbjuda gästerna det bästa du kan uppbåda i service och ett välkomnande värdskap.
  • Vi förväntar oss att du väljer rätt attityd (detta ska bli väldigt roligt och intressant), att du är närvarande (lämnar bekymmer m.m. hemma), gör deras dag (visar uppmärksamhet och anstränger dig för den bästa möjliga upplevelsen) och har kul – ett leende smittar.
  • Vi förväntar oss att du ser, synliggör och bemöter med respekt samtliga i gruppen på samma villkor och oavsett deras kön, etnicitet, religion, utseende och sexuella läggning.
  • Vi förväntar oss at du som medarbetare anstränger dig för att lösa alla problem ni möter under aktiviteten, och att du respektfullt lyssnar på gästernas synpunkter, problem, förslag eller kritik, utan att gå i polemik eller diskussion.

9: Vid olycka

  • Vid olycka eller tillbud förväntar vi oss att du professionellt och efter bästa förmåga agerar för att lösa problemet med t ex första hjälpen insats, larmning och eventuell evakuering.
  • Vi förväntar oss även att du trots dina insatser vid tillbud eller olycka klarar att hantera övriga gruppen efter situationens bästa.
  • Vi förväntar oss att du som medarbetare efter ett tillbud eller olycka ärligt rapporterar och redovisar till Guide Natura.
  • Vi förväntar oss att efter större tillbud eller olycka att du överlåter uttalanden till media, anhöriga eller andra intressenter och eventuell krishantering till Guide Natura.


10: Övrigt

  • Vi förväntar oss att du följer Guide Natura´s alkohol- och drogpolicy med nolltolerans hos medarbetare och gäster.
  • Vi förväntar oss att du följer Guide `Natura´s dresskod med lämplig, representativ och ren klädsel för uppdraget och att du bär en namnskylt.
  • Vi förväntar oss att du följer de lagar och regler som är aktuella för uppdraget.
  • Om du framför fordon i uppdraget, så framförs de på ett miljövänligt och för andra trafikanter och lokalbefolkningen respektfullt sätt, och att egna fordon är lagliga, representativa och rena.

Tack för att du följer vår policy!
Hansi Gelter/Guide Natura

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111,guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå